نمایندگی سرور تیم اسپیک

نمایندگی تیم اسپیک پلن 1

اتصال افراد خارج از کشور
مدیریت کامل
ارائه رنک کوئری به کاربران
آموزش کار با پنل نمایندگی

 • 1024 حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 5 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد آنتی دیداس سخت افزاری
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
نمایندگی تیم اسپیک پلن 2

اتصال افراد خارج از کشور
مدیریت کامل
ارائه رنک کوئری به کاربران
آموزش کار با پنل نمایندگی

 • 1024 حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 15 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد آنتی دیداس سخت افزاری
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
نمایندگی تیم اسپیک پلن 3

اتصال افراد خارج از کشور
مدیریت کامل
ارائه رنک کوئری به کاربران
آموزش کار با پنل نمایندگی

 • 1024 حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 40 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد آنتی دیداس سخت افزاری
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
نمایندگی تیم اسپیک پلن 4

اتصال افراد خارج از کشور
مدیریت کامل
ارائه رنک کوئری به کاربران
آموزش کار با پنل نمایندگی

 • 1024 حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 65 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد آنتی دیداس سخت افزاری
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
نمایندگی تیم اسپیک پلن 5

اتصال افراد خارج از کشور
مدیریت کامل
ارائه رنک کوئری به کاربران
آموزش کار با پنل نمایندگی

 • 1024 حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 95 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد آنتی دیداس سخت افزاری
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
نمایندگی تیم اسپیک پلن 6

اتصال افراد خارج از کشور
مدیریت کامل
ارائه رنک کوئری به کاربران
آموزش کار با پنل نمایندگی

 • 1024 حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 130 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد آنتی دیداس سخت افزاری
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر