نمایندگی فروش موزیک بات تیم اسپیک

نمایندگی موزیک بات پلن 1

تعداد موزیک بات 50
اتصال به تمام سرورها دارد
امکان اضافه کردن رادیو دارد
امکان اضافه کردن لینک موزیک دارد
دسترسی تغییر کیفیت موزیک دارد
فضای ذخیره سازی نامحدود
پهنای باند نامحدود
پینگ 0

نمایندگی موزیک بات پلن 2

تعداد موزیک بات 80
اتصال به تمام سرورها دارد
امکان اضافه کردن رادیو دارد
امکان اضافه کردن لینک موزیک دارد
دسترسی تغییر کیفیت موزیک دارد
فضای ذخیره سازی نامحدود
پهنای باند نامحدود
پینگ 0