سرور تیم اسپیک + یاتکا (yatqa)

تیم اسپیک اختصاصی - 32 نفره

32اسلات
دسترسی یاتکا
آنتی دیداس
امکان اتصال تمام نسخه ها

تیم اسپیک اختصاصی - 128 نفره

128اسلات
دسترسی یاتکا
آنتی دیداس
امکان اتصال تمام نسخه ها

تیم اسپیک اختصاصی - 1024 نفره

1024اسلات
دسترسی یاتکا
آنتی دیداس
امکان اتصال تمام نسخه ها